profile

Trần Thị Thi

Sinh viên

Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Skills

Kiên trì

Linh hoạt

Hòa đồng

Khả năng đánh máy

Languages

Awards

Activities

About

Education

THPT số I Đức Phổ

June 2014 - June 2014

Ho Chi Minh University of Soci

English Linguistics and Litera , English Linguistics and Litera

0

Experience

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

N/A

Commute

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved