profile

Trần Minh Lợi

Hà Nội, Việt Nam

Skills

Kỹ năng chuyên môn ( AP,AE,AI,AP)

Sắp xếp, tổ chức công việc

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved