profile

Nguyễn Phước Quý Thịnh

Huế, Việt Nam

Skills

Buôn bán trực tuyến

Education

Phú Xuân UNI

Quản trị kinh doanh , Quản trị kinh doanh

August 2011 - August 2011

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved