profile

Thảo Đậu Thị

Nghệ An, Việt Nam

Skills

Tiếng anh giao tiếp

Tin học ứng dụng

Experience

Nhân viên bán hàng

Nguồn Sống Việt , Hà Nội

October 2014 - May 2015

ex: Management
ex: Gardening
ex: PHP
Nhân viên bán hàng

Oris_Boutique , Hà Nội

March 2014 - September 2014

ex: Management
ex: Gardening
ex: PHP

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved